Connichi 2003

[1]
[1]
Picture taken by: Toni007, Sense-kun, anikaneda, Gendo Ikari